Почетна

Се известуваат потрошувачите кои ги плаќааат фактурита за греење со траен налог и со фактурата за декември 2012 год добија известување за претплата ,дека нема потреба да доствуваат податоци за трансакционите сметки” .
Износот од претплатата ќе им биде вратен на истите сметки.
Во врска со изнесените невистини и дезинформации за работењето на Топлификација, дадени во коментарот на Телевизија Сител од 27.11.2012, Топлификација на 28.11.2012 писмено, со демант, се обрати до Директорот на Сител и побара од истата телевизија да го објави.

Демант за вестите на телевизија Сител од 27.11.2012симни .pdf

Во рамките на наплатниот центар на снабдување исток на бул. јане сандански 49, функционира инфо центарот. Потрошувачите од инфо центарот можат да се информираат за:

• висината на долгот на редовно и тужено како и за начинот на негово сервисирање,
• фактурата за топлинска енерија,
• посредување при пријавување на рекламации за течење и квалитет на греење,
• контрола на квалитетот на греење,согласно правилникот одобрен од страна на р.к.
• постапката за приклучување и исклучување од топлификацискиот систем,
• бројот на потрошувачи на ниво на мм,
• промената на називот на фактурата по повеќе основи и потпишување договори,

За таа цел потрошувачите може да се јават на телефонските броеви 2 444 306 и 2 444 311, од 08:00 до 19:00 часот и на телефонскиот број 2 401 987, од 7:30 до 15:30 часот секој ден од понеделник до петок.

Напомена: пријавувањето течења на внатрешната инсталација како и рекламациите за квалитет на греење во текот на грејната сезона се прави во диспечерскиот центар на дистрибутерот на топлинска енергија на телефонот за рекламации 3076 200.
Приоритет имаат рекламациите за течење, а сите останати се обработуваат по редоследот по кој пристигнуваат.
Доколку немате повратна информација , може да не контактирате на телефоните наведени во точка 1 , со напомена дека вашата рекеламација мора претходно да биде евидентирана на телефонот за рекламации 3 076 200 , како би можеле да постапиме по неа.По настанатиот прекин на испораката на топлинска енергија поради голем губиток на вода во мрежата, истиот е лоциран и испораката со топлинска енергија е нормализирана за подрачјето на Снабдување Исток.Заради голем губиток на вода од мрежата на Топланата Исток, испораката на енергија ќе биде привремено прекината.
Интензивно се работи на откривање на причината за губитокот на вода. Се очекува до 14 часот да биде воспоставена нормална испорака на енергија, и делот од мрежата каде има дефект да биде изолиран.Во прилог е преглед на моменталната состојба на затворени објекти. Најчестите причини поради кои објектите не се подготвени за нормален почеток на грејната сезона се:

- немање довод на електрична енергија
- течење на внатрешна инсталација
- немање пристап до топлинсакта подстаница

Сите објекти кои што сеуште ги немаат задоволено горенаведените услови потребно е да го сторат истото во најбрз можен рок со цел навремен почеток на грејната сезона, што е од заеднички интерес и на Снабдувачот и на потрошувачите.
За дополнителни информации може да се обратите на Дистрибутерот на тел. 3076 200, како и да го известите доколку се створени услови за редовна испорака на топлинска енергија.

Преглед на затворени објекти 29.10.2012Во преодните периоди (октомври, април), стартувањето на топланите се прави согласно временските прогнози за наредниот ден. Доколку прогнозата за наредниот ден е сончева, без ветер и со дневни температури над 20 степени, а утрински околу 7 и повисоки, топланите може да не стартуваат бидејќи станови имаат акумулирана енергија од дневните високи надворешни температури и не можат да се оладат во текот на ноќниот период толку многу за да се намали внатрешната температура под 20 степени.
Секој старт на топланите се регистрира на калориметрите во објектите како потрошена енергија што значи повисоки сметки за греење.

Секое нестартување на топланите значи пониски сметки за граѓаните што ќе се прикаже на порамнителните сметки за месец декември.Регулаторната комисија за енергетика на ден 04.10.2012 објави јавен повик за избор на регулиран производител на топлинска енергија откако Топлификација АД Скопје во август 2011 ја врати лиценцата за регулиран производител на топлинска енергија

Јавен повик за избор на регулиран производителсимни .pdf
Дистрибутерот на топлинска енергија започнувајќи од 17.09.2012 ќе одпочне со надополнување на објектите и ставање на внатрешната инсталација на работен притисок од 5 bar за предстојната грејна сезона.
Со цел редовен и непречен старт на грејната сезона потребно е да се направат следниве предуслови:

1. Да завришите со сите интервенции на внатрешната инсталација до горе наведениот датум,

2. Да обезбедите непречен пристап на службените лица до топлинската станица, што подразбира типски клучеви на соодветните врати и на вратата на самата топлинска станица,

3. Да обезбедите постојана напојување на топлинската станица со електрична енергија (платени фактури за електичната енергија за пумпите од топлинската станица и испрвна електрична инсталација до топлинската станица)

За сите информации, можете да се јавите во диспечерскиот центар на дистрибутерот на топлинска енергија на тел 30 76 200.
Прегледот на полнење на објектите е даден во фајлот.

Распоред на полнење на објектитесимни

Напомена:
Поради технички и објективни причини “Дистрибуција на топлина” ДООЕЛ го задржува правото на отстапувања од истиот. Коригираните датуми ќе бидат дополнително објавени.Регулаторната комисија за енергетика ги донесе новите Правила за снабдување на топлинска енергија (Сл.Весник бр. 97/2012) со важност од 31.07.2012, со кои исклучените потрошувачи треба да се приклучат до 01.10.2012 согласно член 66 став 1 од правилата.

Потрошувачите кои нема да се приклучат, ќе го плаќаат фиксниот дел од надоместокот за топлинска енергија (член 66, став 2)

Согласно најновата цена за греење со важност од 01.08.2012, просечниот фиксен надомест во однос на вкупниот надомест за греење учествува со 12.94%.
Надоместокот за фиксниот дел се разликува за секое мерно место во зависност од термичките карактеристики на објкетот, односот на тарифните ставови(цена), фиксен/променлив дел, како и од бројот на активните потрошувачи на мерното место.

Потрошувачите во колективните стамбени објекти каде распределбата на надоместокот се врши преку еден колективен мерен уред може да извршат поединечно исклучување по нивно барање, по претходно добиена согласност од вкупниот број на потрошувачи на тој колективен објект (член 53).

Истите може да ги најдете во мени Акти за работа/Законска регулатива.Регулаторната комисија за енергетика донесе решение за одобрување на новите Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија на Дистрибуција на топлина ДООЕЛ Скопје. Истите може да ги најдете во мени Акти за работа/Законска регулатива.