Почетна

На 26.06.2012 Регулаторната комисија за енергетика одржа подготвителна седница во врска со новите Правила за снабдување со топлинска енергија.

Со новите правила за снабдување потрошувачите што во иднина ќе сакаат да се исклучат ќе мора да обезбедат 80% согласност од станарите што се греат. при што ќе го плаќаат фиксниот дел од вкупниот надомест за топлинска енергија.

Потрошувачите од колективните станбени објекти кои се веќе исклучени исто така ќе го плаќаат фиксниот дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија.

За мерно место со просечна потрошувачка од 150 KWh/m2 i 123 W/m2, при при постојаните важечки цени, фиксниот надомест на месечно ниво ќе изнесува 10 ден/m2, или за стан од 65 m2, месечно 650 ден, а годишно 7800 ден.

Фиксниот надомест во однос на вкупниот надомест за топлинска енергија се движи од 22 до 27%.

Топлификација АД Скопје на 17.04.2012, со писмен допис ја извести Регулаторната Комисија за Енергетика, дека грејната сезона 2011/2012 год. е завршена бидејќи е исполнет условот: три дена едно по друго надворешната температура на воздухот во 21:00 часот да биде поголема од 12 C.

Топланите ќе останат во приправна состојба се до крајот на месец април и доколку три дена едно подруго надворешната температура на воздухот е пониска од 12 степени целзиусови, грејната сезона ќе продолжи но најдоцна до 01.05.2012.

Допис до Регулаторната комисија за енергетика за крај на грејната сезонасимни .pdf

Измерени температури од ХМЗсимни .pdf