Почетна

Поради дефект на вод од дистрибутивната мрежа во близина на Т.Ц. Бисер има прекин во испораката на топлинската енергија на 16 објекти кои што се снабдуваат од овој вод. Екипите на Дистрибуција на топлина интензивно работат на отклонување на дефектот и негово брзо отстранување. Прилог листа на затворени објекти.

Листа на затворени објекти 28_03_2012симни .pdf


На ден 10.02.2012 ,во период од 07:00 до 09:00 часот ,поради дефект на внатршната електрична инсталација ,Топлана Исток не работеше,односно не испорачуваше топлинска енергија.

Во тој период без греење останаа населбите Аеродром, Ново Лисиче, Автокоманда и дел од централно градско подрачје, до Универзална сала,односно конзумното подрачје кое се снабдува со топлинска енергија од ТО Исток.

До 09:00 часот дефектот беше саниран и топланата во моментов е во редовна работа.
Согласно Зконот за заштита на личните податоци, имате право да се информирате за Вашите лични податоци, преку пополнување на барањето за проверка на личните податоци, како и да побарате нивно бришење, измена или дополнување, доколку констатирате дека се неточни, нецелосни или неажурирани. Барањето за проверка можете да го земете во Наплатниот центар на Снабдување Исток кој се наоѓа на бул. Јане Сандански бр. 49, истото да го пополните и да ни го доставите.


Со писмен допис бр 01-1123 од 24.11.2011 Снабдување Исток ја извести Р.К за потребата од организирање состанок со надлежните институции во врска со вградување на опремата за примена на моделот за наплата , согласно потрошената топлинска енергија на ниво на стан кај новите објекти во градба .
На подготвителната седница одржана на ден 28.10.2011 , Снабдување Исток уште еднаш ја актуелизираше потребата за нормативното уредување за вградувањето на опремата со чија помош би се применил моделот за наплата согласно потрошената енергија на ниво на стан кај новите Објекти во градба(топлински распределители, термостатски вентили и баланс вентили) .
Целта на инцијативата е во насока на смaлување на трендот на исклучување на потрошувчите , кое во 2011 год е најизразено и кое во нарениот период може да ескалира , барем кај новите објекти во градба , кај кои е најлесно да се реализира вградувањето на опремата за наплата согласно потрошената енергија на ниво на стан.
Новите објеки би биле и најголеми промотори за полезноста од примената на овој модел на наплата и кај постојните објекти,со што директно ќе се влијае и на негова се поголема примена .
Снабдување Исток смета дека оваа работа може многу лесно да се реши при самата постапка на издавање на Одобрени за градба од страна на Градот Скопје и Локалната самоуправа(Варијанта бр 1) . Потребно е само да се направи дополнување на текстот на Одборението за градба при што треба да се додаде и следнив услов:
Термотехнички проект со вградување на опрема за примена на моделот за наплата согласно потрошената енергија на ниво на стан.(термостатски вентили, топлински рапределители и баланс вентили)
Втора Варијанта е, да се интервенција во Законот за градба , каде во делот на издавање на Одобрени за градба би се додало следново:
За објектите кои ќе се градат, одбрение за греење нема да се издава до колку со проектната документација не е предвидено вградување на Опрема за примена на моделот за наплата согласно потрошената енергија на ниво на стан.
Врз основа на предложените варијанти за кои треба да се дискутира на состанокот , Р.К треба во своите постојни подзаконски акти, да направи измена и дополнување со сите пропратни и потребни информации.