Технички податоци

СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ -Скопје го снабдува со топлинска енергија конзумното подрачје кое гравитира во две општини:

  • Општина Аеродром;
  • Општина Гази Баба.

Конзумното подрачје кое е во рамките на општина Аеродром ги опфаќа населбите:

  • Стар Аеродром;
  • Јане Сандански;
  • Ново Лисиче.

Конзумното подрачје кое е во рамките на општина Гази Баба ја  опфаќа населбата Автокоманда.

Конзумното подрачје опфаќа административен, деловен  и станбен простор, при што доминатна застапеност има станбениот простор, односно ДОМАЌИНСТВАТА од  83,70%.

Заклучно со 31.12.2010 год, ангажираната топлинска моќност на конзумот изнесува 143,524 MW со  вкупен број на потрошувачи од 16 764  и вкупен број на активни мерни места од 552.

СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ -Скопје ги снабдува Потрошувачите со топлинска енергија преку дистрибутивната мрежа, од  Регулираниот производител на топлинска енергија Топлификација АД-Скопје, односно  од Топланата Исток.