Акти за работа

Снабдувачот дејноста снабдување со топлинска енергија ја врши согласно:

  • Законската и подзаконската регулатива на Регулаторната Комисија за Енергетика на Р.Македонија;
  • Интерните акти на Производителот, Дистрибутерот и Снабдувачот;
  • Лиценцата за работа, издадена од страна на Регулаторната Комисија за Енергетика на Р.Македонија.