Информации за потрошувачите

Информациите за потрошувачите имаат за цел да ја зголемат информираноста на потрошувачите за сите поважни работи кои се поврзани со снабдувањето на топлинска енергија.

Информациите ги сочинуваат:

1. Најчесто поставуваните прашања;

2. Едукативните информации:

  • Причини за воведување на мерењето и наплата на услугата за греење кај Домаќинствата;
  • Обврски на Производителот, Дистрибутерот, Снабдувачот и Потрошувачот;
  • Појаснување на содржината на фактурата за греење;
  • Распределба и наплата на топлинската енергија на ниво на стан;
  • Приклучување на нови Потрошувачи.
  • Совети за рационално користење на топлинската енергија;
  • Како работи топлификацискиот систем.

3. Брошури;

4. Актуелности.