Лиценци за работа

СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ – Скопје е носител на ЛИЦЕНЦА за извршување регулирана  дејност снабдување со топлинска енергија на Потрошувачите бр ТЕ – 09.03.1/09  од 06.10.2009 год год., издадена од Регулаторната Комисија за Енергетика на  Република Македонија.