Контакти

Телефони
Централа: 2403-082
Факс: 2403-083
email: contact@snabduvanjeistok.mk
url: www.snabduvanjeistok.mk
Рекламации за квалитет на греење и течења: 3076-200
Доколку немате повратна информација од Диспечерскиот центар на Дистрибутерот за статусот на пријавената рекламација, можете да се јавите во Снабдување-Исток на тел: 2401-987, секој ден од 08h-16h


Локација на наплатни центри за плаќање на фактурите
Аеродром, Бул. Јане Сандански бр.49, Тел: 2 458 559
Тафталиџе 1, Ул. Лондонска бб
Центар, Бул. Свети Климент Охридски бр. 58 б


Податоци за жиро сметка на банките
ЕДБ: МК4030008050890
Комерцијална банка А.Д.: 300000002826034
Стопанска банка А.Д.: 200002042945510
Тутунска банка А.Д.: 210064288350186
Прокредит банка А.Д.: 380776896100175
Инвест банка А.Д.: 250015000104652
Поштенска банка А.Д.: 360016010049863
Охридска банка А.Д.: 530010101243586
Уни банка А.Д.: 240040002009673
ИК банка А.Д.: 270064288350193