Цени за греење и услуги

Снабдување Исток ја наплаќа својата услуга кон крајните Потрошувачи согласно:

  • Цените за надоместокот за греење;
  • Цените за останатите услуги.

И двете услуги ги одобрува Регулаторната Комисија за Енергетика на Р.Македонија, во согласнот со важечката Законска и подзаконска регулатива.