Цени за услуги

Цените за услуги како што се:симни .pdf

  • Приклучување и исклучување по Барање на потрошувачот;
  • Присилно исклучување заради неплатен долг;
  • Контрола на инсталирана моќност;
  • Контрола на загревна површина;
  • Контрола на исклучени потрошувачи;
  • Читање на распределители на топлинска енергија ;
  • Распределба на надоместокот за топлинска енергија на ниво на потрошувач;

Се определени од страна на Снабдување Исток, согласно член 6 и 7 од Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (Сл. весник бр 151/2009)