Најчесто поставувани прашања

Снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи по правило се врши во периодот од 15 октомври во тековната, до 15 април во наредната календарска година.

Снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октомври, доколку во три последователни денови во периодот од 28 септември до 15 октомври, надворешната температура во 21:00 часот е 12ºС или пониска, според податоците од Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Македонија.

Снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи може да се врши и по 15 април, но не подоцна од 1 мај, доколку во три последователни денови во периодот од 13 април до 29 април, надворешната температура во 21:00 часот е 12ºС или пониска, според податоците од Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Македонија.

За да може да се обезбеди непречена испорака на топлинска енергија во грејниот период, заклучно со 1 септември, потребно е да ги направите и проверите следниве работи:

  • Да ги замените неисправните радијаторски вентили, вертикали и грејни тела од внатрешната грејна инсталација,
  • Да ја пријавите секоја завршена интервенција на грејната инсталација во диспечерскиот центар на тел: 3 076 200, за да објектот биде навреме приклучен на топлификациониот систем и подготвен за почеток на грејната сезона. Во спротивно објектот ќе остане без греење и со статус – интервенција на внатрешна инсталација во тек,
  • Обезбедување непречен пристап на службените лица до топлинската станица, што подразбира типски клучеви на соодветните врати како и на вратата на самата топлинска станица,
  • Обезбедување постојано напојување на топлинската станица со електрична енергија (платени фактури за електричната енергија за пумпите од топлинската станица и исправна електрична инсталација до топлинската станица)


Температурата на врелата вода на влез во грејната инсталација, односно грејните тела, се регулира автоматски во топлинската станица, со помош на температурниот сензор кој е поставен на северната страна на објектот, за температура на надворешниот воздух од +12ºС до -15ºС.

Колку е повисока температурата на надворешниот воздух, толку е помала температурата на врелата вода на влез во грејните тела, односно нивната загреаност, и обратно.

За првиот дел од грејната сезона (октомври – декември), се изработува авансна фактура за потрошувачите кои надоместокот за греење го плаќаат на 12 месеци за тековната грејна сезона за месеците: август, септември, октомври и ноември.

За вториот дел од грејната сезона (јануари – април), се изработува исто така авансна фактура за потрошувачите кои надоместокот за греење го плаќаат на 12 месеци за тековната грејна сезона, за месеците: јануари, февруари, март и април.

Основа за дефинирање на авансната фактура е потрошувачката на енергија од претходната грејна сезона, коефициентот на прогнозирана потрошувачка на енергија, цената на топлинската енергија на почетокот на плаќањето за новата грејна сезона, ангажираната моќност и вкупниот број на активни потрошувачи.

Авансната фактура се пресметува согласно член 37 од Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (Сл весник бр 151/2009).

За првиот дел од грејната сезона (октомври – декември), со фактурата за ДЕКЕМВРИ, се врши финасиско порамнување меѓу платениот износ од авансните фактури за период (август – ноември) и финансиското задолжение согласно потрошената топлинска енергија за период (октомври – декември).

За вториот дел од грејната сезона (јануари – април ), со фактурата за АПРИЛ која е последна авансна фактура се дава податок за финасикото задолжение од авансните фактури за период (август – април) и финансиското задолжение, по мерач, согласно потрошената топлинска енергија за период (октомври – април).

До колку финасикото задолжение по мерач е поголемо од авансното, разликата се доплаќа во месеците: мај, јуни и јули.

Надоместокот за потрошената топлинска енергија за една грејна сезона, согласно член 35 од Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, ДОМАЌИНСТВАТА можат да го подмират:

  • На 12 месеци (фактури), со тоа што плаќањето почнува од август, а завршува со јули месец наредната година,
  • На 8 месеци (фактури), со тоа што плаќањето почнува од октомври, а завршува со мај наредната година,
  • На 7 месеци (фактури), со тоа што плаќањето почнува од октомври, а завршува со април наредната година. Да напоменеме дека во тој случај мора да има согласност од сите потрошувачи на тоа мерно место.

Категоријата на потрошувачи ОСТАНАТИ, надоместокот за потрошената топлинска енергија за една грејна сезона го плаќаат на 7 месеци (фактури), од октомври до април наредната година.

Категоријата на потрошувачи ДОМАЌИНСТВА, до колку сакаат да го променат начинот на задолжување со надоместокот на топлинска енергија, согласно наведените опции, истото треба да го направат пред почетокот на грејната сезона до крајот на месец јуни.

До колку тоа не се направи, ќе бидете задолжувани со надоместокот за топлинска енергија во 12 месечни фактури


Во текот на грејната сезона, Снабдувачот е должен во грејните простории да обезбеди температура на греење од 20+1ºС, до колку внатрешната грејна инсталација на Потрошувачот е технички и функционална исправна и во кои не е нарушен енергетскиот биланс на објектот.

Потрошувачите кои се незадоволни од квалитетот на испораката на топлинска енергија, односно температурите во нивните простории се помали од 20ºС, од горенаведената, можат да поднесат стандардно писмено барање до Снабдување Исток, за проверка на квалитетот на греење во наплатниот центар во Аеродром.

По поднесеното писмено барање, Снабдувачот, ќе изврши мерење на температурите во просториите кога за тоа ќе се создадат временски услови и доколку измерените температури се под 20ºС, се доделува решение за процентуално ослободување за тековната грејна сезона, согласно Правилникот за утврдување на квалитетот на испорачаната топлинска енергија, одобрен од страна на Регулаторната Комисија за Енергетика на Р.Македонија.

Во случај кога потрошувачите од еден објект имаат сомневања дека некој од исклучените потрошувачи се приклучил, или пак има надградби, или доградби од останатите потрошувачи кои се греат, истото може да го направи со достава на писмен допис до Снабдувачот, по што ќе биде извршена контрола на објектот.

До колку при контролата се утврди дека има нелегално приклучоци, или има надгради, или доградби, потрошувачот ќе биде задолжен ретроактивно од почетокот на грејната сезона, а на останатите потрошувачи ќе им бидат корегирани фактурите, односно ќе им се намалат, заклучно со порамнувачките фактури.

На големината на финасиското задолжение по основ на потрошената топлинска енергија доминантно влијание има климата, термичките карактеристики на објектот, температурната регулација на објектот и процентот на исклучени потрошувачи.

Во објектите каде се испорачува топлинска енергија поголема од потребната, заради кои настанува и прегревање на објектот, потрошувачот може да влијае на висината на надоместокот за топлинската енергија, до колку ја пријави рекламацијата во диспечерскиот центар на Дистрибутерот на топлинска енергија на тел: 3 076 200, или писмено да се обрати до својот Снабдувач, во согласност со член 40, став 3, од Правилникот за условите за снабдување со топлинска енергија (Сл весник на Р.М бр 151/09).

Доколку кај некои потрошувачи од одредено мерно место порамнувачките фактури (декемвриска или мај, јуни, јули) се со повисок износ, тоа значи дека реално потрошената енергија е поголема од прогнозираната. Основна причина за повисоки порамнувачки фактури е поголема потрошувачка на енергија. Ова може да се случи поради неколку фактори.

Прегревањето на објектот. Повисоки температури од вообичаените, над 20ºС значи поголема потрошувачка, а со тоа и повисока фактура. Потрошувачот е должен да пријави доколку има прегревање на објектот.
Високи внатрешни температури = висока потрошувачка = високи фактури.

Дивоприклучени потрошувачи. Доколку на едно мерно место има дивоприклучени потрошувачи ова исто така ја зголемува потрошувачката на објектот, односно на активните потрошувачи. Доколку постои сомнеж за вакво нешто заедницата на сопственици може да го пријави ова со писмен допис до Снабдувачот.

Голем број на исклучени потрошувачи. Во случај кога од минатата грејна сезона до тековната има голем број на исклучени потрошувачи, над 50% и повеќе, топлинските загуби се делат на помал број на потрошувачи поради што е можно порамнувачките сметки да се повисоки за одреден процент од авансните.

Исклучување по барање на потрошувачите во колективни објекти, согласно новите Правила за снабдување со топлинска енергија (сл. весник на Р.М. 97/2012) по член 53 кој гласи :
(1) Во колективните објекти за домување каде распределбата на надоместокот се врши преку еден колективен мерен уред може да се врши поединечно исклучување на потрошувачите по нивно барање, по претходно добиена согласност од вкупниот број на потрошувачи на тој колективен објект.
(2) Исклучените потрошувачи од став 1 на овој член се задолжуваат со плаќање на надоместокот за ангажирана моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се определува согласно тарифниот систем за топлинска енергија.
(3) Доколку сите потрошувачи од исто мерно место писмено побараат исклучување од топлификациониот систем за цела грејна сезона или повеќе грејни сезони истите не се задолжуваат со надоместок доколку за пресметковниот период на мерниот уред не е регистрирана потрошувачка на топлинска енергија.
Сите заинтересирани потрошувачи можат да подигнат готов образец (барање) во наплатниот центар на Снабдување Исток кој се наоѓа на адреса Ј.Сандански бр.49.
Исклучувањето ќе се реализира согласно член 54 став 3 и 5 кои гласат:
(3) Исклучување и приклучување на затоплуваниот простор на потрошувачот може да се изврши, по барање на потрошувачот, само вон грејна сезона, односно во период од 30 мај до 30 август во годината.
5) Доколку потрошувачот поднесе барање по истекот на рокот утврден во став 3 на овој член, снабдувачот ќе постапи по барањето кога ќе бидат создадени услови за тоа, без да се наруши режимот на греење на останатите потрошувачи, а потрошувачот доколку се работи за исклучување ќе биде задолжуван со надомест до денот на исклучувањето.
Потрошувачот при поднесување на барањето за исклучување потребно е да постапи согласно член 54 став 6 кој гласи:
(6) Потрошувачот при поднесување на барање за исклучување должен е да ги подмири сите заостанати обврски кон снабдувачот по основ на испорачана топлинска енергија.
При поднесување на барањето за исклучување се наплатува за услугата согласно ценовникот.

Согласно одлука на Управен одбор на А.Д. Топлификација од 26.02.2010 потрошувачите кои имаат долг на тужено иститот можат да го регилираат на следниве начини:

1. Плаќање на долгот во готово со пресметана камата од 10%;

2. Плаќање на долгот спогодбено, односно на рати со законска камата.

Со склучувањето на Спогодбата камата во периодот на плаќање на ратите не расте и таа е иста со каматата на денот на склучување на Спогодбата. На потрошувачот му е овозможено заостанатиот тужен долг да го плати на максимум 24 рати, со напомена дека бројот на рати зависи од висината на долгот кој се плаќа.

Еден од основните услови за склучување на Спогодба е да потрошувачот ја плати првата рата која изнесува 30% од вкупниот долг, а се со цел остатокот од долгот кој изнесува 70% да биде предмет на поделба на рати. Ратата се определува да биде пристапна за потрошувачот, бидејки тој во иднина покрај ратата од Спогодбата треба да ја плаќа и тековната фактура што всушност ќе го сочинуваат месечниот трошок на потрошувачот кој треба да се уплатува во наплатниот центар на Снабдување Исток.

Една тужба содржи:

1. Главен долг – неплатени фактури за кои е поднесена тужба;

2. Судски трошоци – трошоци за кои се поднесува тужбата;

3. Барање за законска казнена камата – парични средства кои се побаруваат од валутата на доспеаноста на тужените фактури до денот на нивната уплата.

На фактурата има податок само за редовните фактури кои не се платени се до денот на нивно утужување, бидејки со самото утужување следно потсетување за истиот долг ќе биде уредно извршената достава на тужбата на која потрошувачот има право на приговор согласно важечките законски регулативи.

На каматата не се пресметува ДДВ ниту пак друга камата, освен ако каматата за задоцнето плаќање не стане предмет на тужење.

Доколку каматата за задоцнето плаќање(категорија на потрошувачи Останати) стане предмет на тужење, во момент кога се изготвува тужбата, таа станува главен долг на кои тече законска казнена камата од денот на поднесување на тужбата во судот до денот на наплатата.

На секоја фактура е наведен рок до кога фактурата треба да се плати, и ако истата се плати во дадениот рок, за таа фактура нема да има камата. Но ако фактурата се плати после назначениот датум, ќе се пресмета камата која ќе произлезе поради задоцнетото плаќање од оваа фактура, и истата ќе биде вкалкулирана во првата наредна фактура која ќе се изготвува. Каматата се смета од датумот (рокот) за плаќање на фактурата, до датумот кога е извршено плаќањето.

Пр: ако рокот за плаќање на фактурата за месец 01/2010 е 20-02-2010, а фактурата се плати на 15-04-2010, каматата која ќе произлезе (сметано од 20.02 до 15.04.2010 година) ќе биде вкалкулирана во првата наредна фактура која ќе се изготвува, односно во фактурата за месец 04.2010 која потрошувачот ја добие во месец 05.2010 година.

Цената на топлинската енергија ја определува Регулаторната Комисија за Енергетика на Република Македонија, согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија (Сл весник бр 62/2009)

Снабдување Исток Дооел -Скопје извршува енергетска дејност снабдување со топлинска енергија на потрошувачите врз основа на лиценцата бр. ТЕ -09.03.1/09 од 6.10.2009, издадена од Регулаторната Комисија за Енергeтика на Република Mакедонија.

Согласно член 5 и член 16 од Правилникот за условите за снабдување со топлинска енергија, снабдувачот и потрошувачот се должни да склучат договор за снабдување со топлинска енергија, за да ги регулираат меѓусебните права и обврски.


Потрошувачот од катергорија на потрошувач Домаќинства , кој сака да изврши промена на име на фактурата, заради промена на сопственост е должен да ги приложи и обезбеди на увид следниве документи :

1. Потврда за претходниот потрошувач за целосно платен долг,соглано датата на склучување на купопродажниот Договор;
2. Купопродажен договор;
3. Имотен лист;
4. Лична карта;
5. Договор за Снабдување со топлинска енергија;
6. Образец “Барање” за промена на потрошувач.
Документот под реден број 6 се пополнува во наплатниот центар на Снабдувачот.
За категорија на потрошувачи Останати , до колку сопстевникот е физичко лице важат горе наведените документи .
За Правните лица исто така важат истите документи ,со тоа што наместо лична карта се доствува Тековна состојба од Централен регистар.


Ненаплатените побарувања од потрошувачите, го зголемуваат трошокот на работењето на Снабдувачот, а со тоа ги доведуваат во нерамноправна положба потрошувачите кои редовно си ги подмируваат своите обврски.

Снабдувачот, може да купи топлинска енергија од Производителот и да ја плати услугата на Дистрибутерот, до колку потрошувачите редовно си ги плаќаат фактурите за греење.

Во спротивно се проблематизира континуираното и безбедно снабдување со топлинска енергија од страна на Снабдувачот, согласно условите од Лиценцата за работа.


Заостанатите долгови на редовните и тужени побарувања потрошувачите можат да ги подмират во Наплатниот центар на Снабдување Исток, што се наоѓа на Бул. Јане Сандански бр 49.

Исто така потрошувачите можат да ги подмират своите долгови и во Наплатниот центар на Снабдување Запад на Ул Лондонска бб и во Наплатниот центар на Снабдување Центар на Ул Климент Охридски бр 58 б.


Согласно член 19 од Правилникот за условите за снабдување со топлинска енергија, (Сл весник бр 151/2009) Потрошувачот не смее да врши измена на грејната инсталација на објектот без соодветно техничко решение, верификувана од овластено лице.

Потрошувачот има три најглавни обврски:
1. Да склучи договор за снабдување со топлинска енергија со Снабдувачот,

2. Да ја одржува техничката и функционална исправност на грејната инсталација,

  • Инсталацијата за прием на топлинска енергија во објектот има два дела: заеднички дел, кој е надвор од просторот кој го користи Потрошувачот и посебен дел, кој е во просторот кој го користи потрошувачот.
  • Согласно постоечките законски прописи Законот за домување (Сл весник бр 99/2009) за првиот дел од инсталацијата се одговорни сите Потрошувачи или фирмата која ја одредила Заедницата на сопственици, а за вториот дел од инсталацијата одговорен е секој Потрошувач.
  • Освен исправноста на инсталацијата за користење на топлинската енергија, потребно е да се обезбеди и електрична енергија за работа на пумпите во топлинската станица, што е исто заедничка обврска на Потрошувачите

3. Редовно да ги плаќа фактурите за греење.


Одговор